Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr GDY/11 3 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Plan dyskusja podczas warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wadowicki oraz olsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., APATOR SERVICE Sp. z o.o, Zakłady Wyrobów Powlekanych „SANWIL” S.A., Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych S.A. , STELLA Zakład Instalatorstwa Teleelektrycznego , „QCADOO LIMITED” , Antoni Bolesta , DIGITALREPUBLIC , Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Korbank , Radziwiłł Compressors Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski, Kopras , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUMO” , Inster Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.