Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr DYT/77 2 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Programu Społecznego

Plan debata podczas spotkania przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Weryfikacja sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Kursy w Kazimierzu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: trzebnicki oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Powszechny Bank Kredytowy S.A., Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Montares” S.A., Cementownia „WEJHEROWO” Sp. z o.o., KZWM „OGNIOCHRON” s.a., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTRONIX” S.C. Jan Wiertlewski – Zdzisław Jabłoński, „INTOP Tarnobrzeg” , BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, FERCON Sp. z o.o., Hotele 42 sp. z o. o. , METAMEDIA TECHNOLOGIES PAWEŁ CYRTA, SOFTWARE MIND , Tomorrow Sp. z o.o., Ekopol Górnośląski Holding S.A, ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH ALLADYN KONRAD BUKOWSKI, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.