Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr EZF/13 5 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Społecznego

Program debata podczas konferencji przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Audyt efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gorzowski oraz ełcki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „PREFABET-Rakowice” Sp. z o.o., Śląskie Zakłady Lin i Drutu „Linodrut” S.A., Autogas Technic Adam Runiewicz, Active-Reh Sprzęt Rehabilitacyjny i Ortopedyczny, Firma I.A.T. Andrzej Stawarz., BEL-SAT Izabela Walczak , BioControl Polska , EKOPACK , KME , Korona , Stalmech Bogumił Księżakowski, Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, BH-Res Medrek i Wspólnicy Spółka Jawna, MCX Systems , SATOR Grzegorz Skowroński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.