Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr BPC/59 7 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Luksemburskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Treningi w Karkonoszach
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Szkoły policealne
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kraśnicki oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF WSÓL FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., Autodiagnostyka i elektromechanika Janusz Suchanecki, „, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 , „METAL-TECH” , AL-BIS A. MAZUR, Emocni , GoldenLine , Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, Samsung Electronics Poland Manufacturing , ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH USKOM , Coffee Service Sp. z o.o, HartMet , Ecobag-Network

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.