Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr FZN/44 4 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie spotkania zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany omówiony pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nowotarski oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła Gospodarczego „Rozalia” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A., Skup Aut za gotówkę, „„MARZYT” Skup i Sprzedaż Ryb Morskich Marek Długi, P.P.U.H Telewizja Kablowa „BIELSAT” Sp. z o.o. , GRYFNET Sp. z o.o. , Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., Charter Navigator sp. z o.o., Glimat , Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona , STEFANIA Zakład Galanterii Skórzanej Export-Import Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz, Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., EMI Cosmetics Sp. z o.o., INTRUCK Sp. z o.o., Jolanta Dorota Stefaniak „D.S. Instytut”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.