Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr NUR/35 1 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Treningi Sprzedażowe
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja przypraw
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Toruń oraz m. Poznań

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., Quasar Electronics, Usługi Asenizacyjne Tadeusz Zembrowski, „RYNSAT” Zakład Radio-Telemechaniki Czesław Rynkowski, MULTIMEDIA Ziemi Łódzkiej Sp. z o.o. , Balton Sp. z o.o., DAN – MARK Danys Joanna, KAMITEC , MI TEAM , Smart Cam , YAVA – Iwona Smoleń , Aryton Sp. z o.o., PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.