Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr BRIJ/33 8 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Program dyskusja podczas seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Reasekuracja
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oleśnicki oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „MIĘSTAR” S.A., POLIGAZ-GDAŃSK Sp. z o.o. , P.H.U. RICONEX, AUTO DOM BIURO, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SAT-KOM” Sp. z o.o., „Avio Polska” , BM Technologies , eBud Król Adam, General Electric Company Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub GE), OUTPUT42 sp. z o.o., Powerbike , Zatorski Krzysztof, BarterOnline.pl , TINES , „OMG”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.