Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr XUW/88 7 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Warsztaty w Szczecinie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubiński oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o., WINIARY S.A. , AUTOINSTAL, Artro-Med., Społeczny Komitet TV-SAT Osiedla „SPORTOWA” , Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Almot- Eco bis , FACTORY POLSKA , HERBA STUDIO, Mścisz i Wspólnicy Sp. j., MEDIA MONITOR , Studio Dźwięku Tomasz Czartoryski, Work Hard , „SLICAN” , Systemics-Pab Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz „SKARPOL II” spółka jawna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.