Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr XSF/49 5 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Warszawie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: polkowicki oraz moniecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A., Piwnice Win Importowanych VINFORT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Polski Tytoń S.A., JS MOTO Jacek Serafin, P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, ELMAR Marian Damski , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Ekoplon S.A., Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana ENIX , Linkarium.pl Starzyński Spółka komandytowa, Pneumat System , YETICO , INFOMAN S.C. PRZEMYSŁAW CZUBA, SŁAWOMIR CZUBA, GALILEO – KAMIL ABED, „YORGO” Jerzy Piotrowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.