Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr NSR/79 4 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Amerykańskiego Programu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Leasing finansowy
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lwówecki oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Pozmeat” w Poznaniu S.A., DAGOMA Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., Kompleksowe roboty ziemne, „ALTECH” Telewizja Kablowa Henryk Wałaski, „AGRO E-UBEZPIECZENIA” , APPTAMINS , Fundacja Aurea Mediocritas, Integer.pl , LST-SOFT , Prokliencki , WORKNET , Inventory Solutions Polska Sp. z o.o., Wojciech Florczyk, Advarsztat Group Grzegorz Lipowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.