Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr FGE/88 2 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Analiza efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Lodzi
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Działalność detektywistyczna
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radzyński oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „PROMEL” Sp. z o.o. w likwidacji , CEFARM Zielona Góra S.A., Klub Sympatyków Telewizji Kablowej „NAD WISŁĄ”, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , „AKO” – , Bio Future , ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA , Jan Rychter, MANN Net Spółka z o.o., SmartMedia , Zakłady Metalowe „MESKO” S.A., Infolab Przemysław Narloch , VELO , KONKRET

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.