Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr DKS/13 5 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie spotkania zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bolesławiecki oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TECHMA”-Kraków Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INTER-CASTOR” Sp. z o.o. , Elektrownia Skawina S.A., AUTO MYJNIA GUMIŚ, Firma I.A.T. Andrzej Stawarz., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , 4 PM Sp. z o.o., Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners, HOS – Spółka komandytowa, NBG , PAPHIA NIEMIEC MARZENA, Widok Energia , BRESCH+ Ewa Gąsiorek, Trol InterMedia Przemysław Turowski, DAS YACHT CENTER STANISŁAW NAZAREWSKI, STELLA NAZAREWSKA SPÓŁKA JAWNA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.