Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr CWZ/69 4 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Agenda debata podczas spotkania zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Wiśle
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kamiennogórski oraz mielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o., Cementownia „Nowa Huta” S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, Firma I.A.T. Andrzej Stawarz., Tomaszowska Telewizja Kablowa, Sp. z o.o. , Bacart Sp. z o.o., ESMARTER Piotr Świniarski, KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM, Nabino Sp. z o.o., PRATT AND WHITNEY KALISZ , UNICARD , Event4x4 Sławomir Kosz, SuperMemo World , Firma Marketingowo – Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.