Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr ZHF/48 9 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Spójności

Plan debata podczas konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Ocena jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Krakowie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych


 • Program będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja papieru i tektury
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: piotrkowski oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: MOT-BUD-KLI Barbara Kurzydlo, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF S.A., Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Zieleniewskiego S.A., „RYNTRONIK” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Eksportowo-Importowe, PPHU A&K Chamerlińscy , Zakład Montażu i Konserwacji TV-SAT Zbigniew Burghardt, Biuro Raj Wasilewski , eRConcept Sp. z o.o. , Innovativa Sp. z o.o., Neoprimus Sp. z o.o. , Systemy Informatyczne Rapid Sp. z o.o., Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa, KOMPUTRONIK , Universal Technology Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.