Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr KDC/51 3 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Funduszu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Ocena sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Wyjazdy Team Building
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., Warszawska Spółdzielnia Handlowa „FALA”, Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód , Urząd Miejski w Jezioranach , „ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI „, Fabryka Pieczywa Cukierniczego SAN-Pajda , Grass Cavagna Group Polska, Krzysztof Lis 3is.pl, Projektino , TFP , B-Act Sp. z o.o., VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.