Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr CUT/15 6 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Plan debata podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Menedżerskie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rawski oraz m. Kalisz

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A., Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne „Bochnia” Sp. z o.o., Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dukat-Styl-Studio, PPHU A&K Chamerlińscy , Urząd Miasta i Gminy , Betacom , Elokon Polska , Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego , SIEPOMAGA sp. z o.o., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne , EGO FASHION Sp.z o.o., Stalmech Bogumił Księżakowski, Przedsiębiorstwo Usługowe KONTAFIN

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.