Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr UZW/64 8 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie seminarium zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Pomiar stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Treningi Z Przywództwa
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOAPARATURA” S.A.., Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o. , Auto-Lux Mariusz Stopa, Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa”MARLIBO”, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” , Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Danuta Kiernicka-Biłyk Cyberbudynek, Hendi Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, LSI Software S.A., SYGNITY , Welcome-Wrocław Monika Chajęcka, Centrum Klima , Witchcraft Studios sp. z o.o. , CANEXPOL

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.