Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr NCY/74 6 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Oświatowego

Program dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Gry Symulacyjne
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: piotrkowski oraz włoszczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Mikolajczyk Monika Sklep Wielobranzowy „MODA” Dobra, POLIGAZ-GDAŃSK Sp. z o.o. , Firma Chemiczna „Dwory” S.A., QElements, WhyCry Mini, Stowarzyszenie „DĄBROWA SKY” , „POLONIT” – , BH INDUSTRIES Project , DORADCY24 , INNpuls Sp. z o.o., P.P.H.U. EURO-COLOR ZBIGNIEW RUTKOWSKI I GRZEGORZ GAZDA, PERSONEL ZARZĄDZANIE FIRMĄ , Vitrosilicon , JG SYSTEM Jarosław Gorczyca, Nowe Sp. z o.o., Zakład Drzewny DREWNOMEKS Henryk Wołosz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.